Κεντρικά Συστήματα/υπηρεσίες

Υπηρεσία Κεντρικής αυθεντικοποίησης

Για να αξιοποιήσετε και να επωφεληθείτε τις υπηρεσίες του ΠΙ χρειάζεται ένας έγκυρος λογαριασμός στο κεντρικό σύστημα αυθεντικοποίησης του ΠΙ.

Κάνοντας log in στο κεντρικό σύστημα αυθεντικοποίησης το σύστημα αναγνωρίζει το χρήστη και του δίνει πρόσβαση στις υπηρεσίες για τις οποίες έχει το δικαίωμα πρόσβασης (authorization και access control). Αυτή η διαδικασία αυθεντικοποίησης γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κάνοντας log in και απομακρυσμένα προς το VPN δίκτυο.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω webmail.

Για πρόσβαση στο webmail του ΠΙ χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://cyearn.pi.ac.cy

  • Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω προγράμματος λήψης/αποστολής email (Outlook)

Παραμετροποίηση του Outlook 2010

Ρυθμίσεις Outlook - Βήμα 1Ρυθμίσεις Outlook - Βήμα 2Ρυθμίσεις Outlook - Βήμα 3Ρυθμίσεις Outlook - Βήμα 4

Υπηρεσίες File sharing

Κεντρική αποθήκευση των αρχείων των χρηστών. Υπηρεσιακά έγγραφα αποθηκεύονται στο χώρο αυτό, με πρόσβαση μόνο από τους αρμόδιους λειτουργούς.

Για εξασφάλιση της υπηρεσίας επικοινωνήστε με τον κ. Πάμπο Νικολάου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Διαχείριση Δεδομένων και εφαρμογών

Ο τομέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας υποστηρίζει τον MySQL server για την κάλυψη των αναγκών, σε βάσεις δεδομένων, των Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες του ΠΙ.

Η ανάπτυξη εφαρμογών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΠΙ.