Σκοπός του Προγράμματος
Ο ρόλος του σχολείου μεταμορφώνεται και αναπτύσσεται καθημερινά, αφού παγκοσμίως παρουσιάζονται αυξημένες απαιτήσεις προς τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρουν. Στα πλαίσια αυτά ο Βοηθός Διευθυντής του σχολείου, ως ο μέλος της διοίκησης, καλείται να στηρίξει και ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία του σχολείου, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές. Ως εκ τούτου, ο Βοηθός Διευθυντής καλείται να αναπτύξει ηγετικές, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες. Πρέπει να έχει όραμα με το οποίο να εμπνέει τους άλλους εμπλεκόμενους στη σχολική μονάδα (π.χ. εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς κλπ.). Ο Βοηθός Διευθυντής πρέπει να ηγείται της αλλαγής, να οργανώνει, να διοικεί, να διαχειρίζεται, να διαμεσολαβεί με σκοπό τη ανάπτυξη της σχολικής μονάδας, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση στην αποτελεσματικότητα, στην ποιότητα και στην αποδοτικότητα ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου με τελικό αποδέκτη το μαθητή.

Για να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες ο Βοηθός Διευθυντής πρέπει να τύχει της κατάλληλης επιμόρφωσης. Επομένως σκοπός αυτού του προγράμματος πρέπει να είναι η επιμόρφωση των Βοηθών Διευθυντών, έτσι ώστε να τους δώσει τα εφόδια να ασκούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τα ηγετικά, διοικητικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά τους καθήκοντα και να αναπτύσσονται τόσο οι ίδιοι επαγγελματικά σε ατομικό επίπεδο όσο και το σύνολο της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν.

Βασικές αρχές του προγράμματος
Το Πρόγραμμα πρέπει έχει ως επίκεντρο τα θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης.
 1. Το Πρόγραμμα στηρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες καθεμιά από τις οποίες περιέχει αριθμό σχετικών θεμάτων:
  (Ι)   Εκπαιδευτική Διοίκηση και Οργάνωση
  (ΙΙ)  Αξιολόγηση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας
  (ΙΙΙ) Γενική Παιδαγωγική και Υπό Έμφαση Στόχοι της Εκπαίδευσης
 2. Κάθε θεματική ενότητα περιέχει ένα συγκεκριμένο αριθμό θεμάτων. Σε κάθε θέμα καθορίζονται στόχοι 
  που πρέπει να επιτευχθούν.
 3. Σε σχέση με το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος επιδιώκεται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, έτσι ώστε οι Βοηθοί Διευθυντές στηριζόμενοι σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά στην πράξη τις διάφορες καταστάσεις που αφορούν την εργασία τους.
 4. Ως προς τη μεθοδολογία του Προγράμματος, δίνεται έμφαση στην πρακτικοποίησητου Προγράμματος και ιδιαίτερα στο βιωματικό χαρακτήρα των εισηγήσεων και στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Περιεχόμενο του Προγράμματος

Ενότητα 1: Θέματα Εκπαιδευτικής Διοίκησης
ΒΔ 101  Μοντέλα Ηγεσίας Σχολικών Μονάδων
ΒΔ 102  Κουλτούρα και Κλίμα στη Σχολική Μονάδα
ΒΔ 103  Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων στη Μέση Εκπαίδευση
ΒΔ 104  Σχεδιασμός και Προγραμματισμός στη Σχολική Μονάδα
ΒΔ 105  Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Σχολική Μονάδα
ΒΔ 106  Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Οργάνωση και Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας
ΒΔ 107 Νεοεισερχόμενοι Εκπαιδευτικοί και Μέντορες: Αξιοποίηση του Ρόλους τους για την Αποτελεσματικότητα της Σχολικής Μονάδας
ΒΔ 108 Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα του Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
ΒΔ 109 Δύναμη και Πολιτική – Επίλυση Συγκρούσεων στη Σχολική Μονάδα

Ενότητα 2: Θέματα Αξιολόγησης για την Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας
ΒΔ 201 Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας: Παραδοχές και Μηχανισμός Αυτοαξιολόγησης
ΒΔ 202 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού
ΒΔ 203 Παρατήρηση και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

Ενότητα 3: Θέματα Γενικής Παιδαγωγικής και Υπό Έμφαση Στόχοι της Εκπαίδευσης
ΒΔ 301 Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας
ΒΔ 302 Διαχείριση Ετερότητας και Εκπαιδευτική Πολιτική
ΒΔ 303 Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ενσωμάτωσή της στη Σχολική Μονάδα
ΒΔ 304 Στόχοι της Σχολικής Χρονιάς 2009-2010
ΒΔ 305 Αγωγή Υγείας
ΒΔ 306 Διαχείριση Θεμάτων Συμπεριφοράς Μαθητών