Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2021-2028, συνιστά το βασικό κείμενο πολιτικής για τις εξαρτήσεις και κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Πολιτείας. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας υλοποιεί την πολιτική και τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική 2021- 2028 και στο Σχέδιο Δράσης για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2021-2024.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο σχολείο συνδέεται άμεσα με παράγοντες όπως:

1. Η επιτυχία των μαθησιακών στόχων που θέτει το σχολείο για τον/την κάθε μαθητή/τρια.

2. Η παροχή ασφαλούς υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος.

3. Η συστηματική και διαβαθμισμένη εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών Αγωγής Υγείας.

4. Η στήριξη κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας που βιώνει δύσκολες συνθήκες.

Η πολιτική και οι δράσεις ως προς τις παράνομες ουσίες, που αφορούν στο ΥΠΠΑΝ και περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική και στο Σχέδιο Δράσης, περιλαμβάνονται στο τετράπτυχο με τίτλο «Να με κοιτάς να σε βλέπω…» (έκδοση ΕΑΥΠ), το οποίο επισυνάπτεται.

Παρακαλείσθε όπως λειτουργήσετε ως διευκολυντές στην προώθηση του περιεχομένου του.

 

Εγκύκλιος

Τετράπτυχο