Προγράμματα Επιμόρφωσης

Δίκτυα Σχολείων Πρωτοβάθμιας

Δίκτυο Υποστήριξης Σχολείων (Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης) για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο στη βάση της Συστημικής Θεωρίας και Πρακτικής

Στόχος του Δικτύου είναι η επιμόρφωση ενός/μίας εκπροσώπου από κάθε σχολείο (Δημοτικής ή Προδημοτικής εκπαίδευσης) στη χρήση συστημικών (ή οικοσυστημικών) εργαλείων θεώρησης και διαχείρισης των προβλημάτων συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τη Συστημική Θεωρία, τα προβλήματα συμπεριφοράς νοηματοδοτούνται λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται καθώς και τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιού και σχολικής τάξης/περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του Δικτύου, οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται για την εφαρμογή και διάχυση που γίνεται στο σχολείο τους και λαμβάνουν υποστήριξη και αλληλοϋποστήριξη.

Το Δίκτυο Δημοτικής λειτούργησε κατά τις σχολικές χρονιές 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.