Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και με βάση τους άξονες προτεραιότητας του Κειμένου Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα (εγκύκλιος με αρ. φακ. Π.Ι.7.1.10.3.4 ημερ. 28 Φεβρουαρίου 2017), η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προωθούν την υιοθέτηση μέτρων, τα οποία θα μεγιστοποιούν τον διδακτικό χρόνο, καθώς και τη συνολική ωφέλεια από τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο.

2. Οι ενέργειες στις οποίες αναμένεται να προβεί το κάθε σχολείο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί χρόνος ενισχυτικής διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, επισυνάπτονται στο Παράρτημα. Οι ενέργειες ομαδοποιούνται στους ακόλουθους πέντε τομείς:

Α. Κατανομή περιόδων και διαχωρισμός παιδιών

Β. Χορήγηση διαγνωστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίου για γονείς

Γ. Υποδοχή νεοαφιχθέντων παιδιών στο σχολείο

Δ. Χρήση υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού

Ε. Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις.

3. Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον/την οικείο/οικεία επιθεωρητή/επιθεωρήτρια του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα