Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MaSDiV (Supporting Mathematics and Science teachers in addressing Diversity and promoting fundamental Values) (2017-2020) είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, το οποίο στοχεύει στη στήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθηματικά και φυσικές επιστήμες για την αντιμετώπιση της πολυμορφίας που συναντούν στις τάξεις τους. Πολυμορφία που μπορεί να έχει σχέση με τα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών, με πολιτισμικές ή κοινωνικοοικονομικές διαφορές. Κεντρικό στοιχείο αυτού του έργου είναι η συμπερίληψη μιας κοινωνικής και διαπολιτισμικής διάστασης στα μαθήματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας μας και μέσα από τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

Οι καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας, όπως η μάθηση με διερώτηση (Inquiry Based Learning) και η διαπολιτισμική μάθηση με τη χρήση θεματικών πλαισίων, δημιουργούν περιβάλλοντα αποκλειστικής τάξης που συμβάλλουν στην ενίσχυση των επιπέδων επίτευξης όλων των φοιτητών. Εφαρμόζοντας αυτές τις προσεγγίσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποστηρίξουν ενεργά τους σπουδαστές τους στη διαδικασία της ενημέρωσης και της κριτικής ανταπόκρισης των πολιτών.

Τα συγκεκριμένα εργαλεία που χρησιμοποιεί το MaSDiV έχουν σχέση με την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την διάδοση ενός καινοτόμου κύκλου μαθημάτων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζονται Υπουργεία και ερευνητικά κέντρα έξι χωρών (Γερμανία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία και Τουρκία).