Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

 Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching
 


Ανακοινώσεις

Πλατφόρμα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το PROFLEC αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης-Πολυμερείς Συμπράξεις. Την Κύπρο εκπροσωπεί το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης ως συνεργαζόμενος φορέας. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Institute of Management and Economics of Education-IBB of the University of Teacher Education Switzerland. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι οι εξής: The University of Manchester (School of Education), Masaryk University (Brno, Czech Republic), University of Oslo (Department of Teacher Education and School Development-ILS), University of Seville (IDEA), The Danish School of Education, University of Aarhus. Ως τρίτος συνεργάτης (τρίτη χώρα) συμμετέχει και το Vanderbilt University (USA).

Σκοπός
Πρωταρχικός σκοπός του Προγράμματος είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ηγετών μέσω της ανάπτυξης και εγκυροποίησης ενός διαγνωστικού εργαλείου αυτοαντίληψης και της παροχής εξατομικευμένης ανατροφοδότησης σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης μέσω της ομαδικής συμβουλευτικής καθοδήγησης (group coaching) και του αναστοχασμού.

Θεωρητικό Υπόβαθρο
Εκπαιδευτικοί και ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί ηγέτες ως οι κύριοι φορείς της αλλαγής και της βελτίωσης στα σχολεία. Έρευνες καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί ηγέτες διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση και την ανάπτυξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών, κατά τρόπο ώστε να υποστηρίζεται η εκπαίδευση των μαθητών. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι φορείς οι οποίοι προσφέρουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς ηγέτες, στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς, ενέτειναν τις προσπάθειες τους για δημιουργία αποτελεσματικών μαθησιακών πλαισίων τόσο για νεοεισερχόμενους όσο και για έμπειρους εκπαιδευτικούς ηγέτες. Η σύγχρονη τάση στην επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών ηγετών αφορά στην προσφορά προγραμμάτων μικρής ή και μεγάλη διάρκειας από πανεπιστήμια, αλλά και από κυβερνητικές εκπαιδευτικές αρχές. Στόχος παραμένει η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αλλά και η συνεχής παροχή νέων γνώσεων. Ωστόσο, η πρόκληση έγκειται στο να βρίσκει κανείς τρόπους για να διατηρεί τη μάθηση πέραν της περιόδου συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα PROFLEC αποσκοπεί στο να καλυφθεί το κενό αυτό με την ανάπτυξη του διαγνωστικού εργαλείου σχετικά με την αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί ηγέτες για τον εαυτό τους και το ρόλο τους και με την εφαρμογή ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς ηγέτες με στόχο την καθοδήγηση και την ανάπτυξη (επαγγελματική και προσωπική).

 

New Page 1