Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στη βάση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι και για την επόμενη σχολική χρονιά 2019-2020 προγραμματίζεται εφαρμογή/υλοποίηση της Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.) των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Όλα τα σχολεία καλούνται να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών τους, ως μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας.

Για τον σκοπό αυτό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) ενημερώνει για τα εξής:

1. Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (Υ.Ε.Μ.) - Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει την ευκαιρία, σε περιορισμένο αριθμό σχολείων που επιθυμούν να έχουν ολόχρονη συστηματική στήριξη για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών τους, να υποβάλουν αίτημα για συμμετοχή στο ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (Υ.Ε.Μ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το Πρόγραμμα αφορά τη συστηματική και σε βάθος εφαρμογή των σταδίων Επαγγελματικής Μάθησης με κατάλληλη μεθοδολογία. Περισσότερες πληροφορίες για το ειδικό Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ. του Π.Ι. υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Π.Ι. www.pi.ac.cy στον σύνδεσμο «Προγράμματα-Σεμινάρια».

Συγκεκριμένα, κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, το Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ. θα προσφερθεί σε αριθμό σχολείων που δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα (30) στη Δημοτική Εκπαίδευση (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) και τα είκοσι (20) στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, τα σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, επιλέγοντας την κατηγορία «Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης», από την Τρίτη, 21 Μαΐου, μέχρι και την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί αφού εξασφαλιστεί η συναίνεση των εκπαιδευτικών και γίνει μια πρώτη διάγνωση των αναγκών της σχολικής μονάδας. Κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, τα σχολεία θα κληθούν να δηλώσουν, μεταξύ άλλων, προκαταρκτικά το θέμα που θα τεθεί ως προτεραιότητα για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών του κατά την επόμενη σχολική χρονιά.

Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Τονίζεται ότι, τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Υποστήριξης της Επαγγελματικής Μάθησης:

  • θα ετοιμάσουν το Σχέδιο Δράσης του σχολείου και τις επιμέρους δραστηριότητες που ο κάθε εκπαιδευτικός θα εφαρμόσει για το συγκεκριμένο ζήτημα που επέλεξε η σχολική μονάδα
  • θα υλοποιήσουν το Σχέδιο Δράσης. Η πορεία υλοποίησης των δράσεων θα παρακολουθείται, θα αναλύεται και θα αξιολογείται σε συνεργασία με τον/την Υποστηρικτή/Υποστηρίκτρια Λειτουργό του Π.Ι.. Κεντρική θέση σε όλες τις φάσεις του Προγράμματος έχει ο απολογισμός και ο κριτικός αναστοχασμός των εκπαιδευτικών για τη λήψη των αποφάσεων.

Στη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω εμπλέκεται ολόκληρη η σχολική μονάδα, όμως τη γενική ευθύνη έχει η διευθυντική ομάδα. Συνεπώς, το σχολείο ορίζει Συντονιστή/Συντονίστρια για το Πρόγραμμα, που συστήνεται να είναι πρόσωπο που κατέχει θέση Β.Δ. ή Β.Δ.Α΄. Ο/Η Συντονιστής/Συντονίστρια του σχολείου, που στην περίπτωση της Δημοτικής Εκπαίδευσης θα έχει απαλλαγή μέχρι δύο (2) διδακτικές περιόδους, θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον/την Υποστηρικτή/Υποστηρίκτρια (Λειτουργό Π.Ι.) για την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων του σχολείου και των εκπαιδευτικών.

Προτεραιότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα δοθεί σε σχολεία που δεν έχουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα περισσότερο από ένα (1) χρόνο.

2. Άλλες δράσεις - Στο πλαίσιο της διευρυμένης εφαρμογής/υλοποίησης της Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.) σε όλα τα σχολεία παγκύπρια και της ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης, στη βάση της/των προτεραιότητας/ων του σχολείου και των εκπαιδευτικών του, το Π.Ι. προσφέρει, επίσης, τα πιο κάτω Προγράμματα και Δράσεις, καθώς και άλλα, για τα οποία θα ενημερωθείτε με ξεχωριστές εγκυκλίους:

α) Προγράμματα Ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) - Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσφέρει και την επόμενη σχολική χρονιά αριθμό προγραμμάτων και δράσεων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Y.Π.Π.) για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Η ενημέρωση για την προσφορά όλων των προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση θα κοινοποιηθούν μέσω μίας ενιαίας εγκυκλίου στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019.

β) Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) - Το Π.Ι., στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως βασικός εταίρος στον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ Key Action 3 Policy Experimentation, «Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach (SWPBS)», προσφέρει την ευκαιρία σε δεκαοκτώ (18) Δημοτικά Σχολεία των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας για συμμετοχή στη δράση, η οποία επιδιώκει τη δημιουργία ενός σχολικού πλαισίου που να προωθεί την ενιαία εκπαίδευση, τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς στον μαθητικό πληθυσμό, καθώς, και την πολυεπίπεδη πρόληψη στη σχολική πειθαρχία. Για δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019.

Παρακαλούμε για δήλωση συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (Υ.Ε.Μ.), τηρώντας τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που σημειώνεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος
(υποβάλλεται από σχολεία)