Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει εκδώσει το παιδικό βιβλίο Λόγια στα κύματα της Έλενας Περικλέους, το οποίο θα αποσταλεί από την Αποθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ένα αντίτυπο ανά τμήμα του σχολείου σας. Καλείστε όπως το καταγράψετε στο βιβλίο περιουσίας της βιβλιοθήκης του σχολείου σας.

Το βιβλίο πραγματεύεται τις έννοιες της απώλειας και του πένθους και προσφέρεται για συζήτηση των εννοιών αυτών με τα παιδιά στην τάξη. Σχετικό προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi.ac.cy (Συνέδρια - Ημερίδες: «Απώλεια, πένθος και παιδί») ή μέσω του συνδέσμου http://goo.gl/tW8FLh για αξιοποίησή του από τους/τις εκπαιδευτικούς. Στην εν λόγω σελίδα υπάρχει η ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου (pdf), καθώς και ένα σύντομο ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης από τους/τις εκπαιδευτικούς, το οποίο παρακαλούμε όπως προτρέψετε τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας να το συμπληρώσουν.

 

Εγκύκλιος