Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι.7.1.10.3.4. και ημερ. 23 Ιανουαρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα