Σχετικά με τον Διαγωνισμό με αριθμό Π.Ι. 21/2018 για αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτών για διδασκαλία στα Προαιρετικά Σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κατά την περίοδο 2018 - 2019, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει ότι έχει καταρτιστεί ο Κατάλογος/Μητρώο των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν λάβει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από 50% της βαθμολογίας του κριτηρίου «Aξιολόγηση Περιεχομένου Πρότασης Σεμιναρίου» και του 50% της βαθμολογίας του κριτηρίου «Αξιολόγηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Οι υποψήφιοι έχουν καταταγεί με σειρά στον Κατάλογο/Μητρώο, ανάλογα με την αθροιστική βαθμολογία των κριτηρίων «Aξιολόγηση Περιεχομένου Πρότασης Σεμιναρίου» και «Αξιολόγηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, η ανάθεση θα γίνει στον πρώτο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο ανά θεματική ενότητα.

Άτομα που εργοδοτούνται στη Δημόσια Υπηρεσία ή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία θα πρέπει να εξασφαλίζουν άδεια, πριν την ανάθεση του Σεμιναρίου, για ιδιωτική απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 65 (2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων ή το άρθρο 54 (2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων αντίστοιχα. Η άδεια θα πρέπει να παρουσιάζεται πριν την ανάθεση σεμιναρίων.

Επίσης, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της Γενικής Διευθύντριας, (Αρ. Φακ. 7.7.01, Ημερ. 9 Αυγούστου 2018), για Λειτουργούς των Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με απόσπαση), οι οποίοι θα επιλεγούν για διδασκαλία, θα γίνεται διευκόλυνση στο ωράριο εργασίας τους για τις ώρες διδασκαλίας τους (είτε εντός είτε εκτός κανονικού ωραρίου) και δεν θα παραχωρείται αμοιβή.

 

Ανακοίνωση

Αποτελέσματα