Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντική την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών για την πορεία εφαρμογής των Δεικτών Επιτυχίας/Επάρκειας στη βάση των αναδομημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων, ώστε να καθίσταται δυνατή η βελτίωση των Δεικτών όπου και όποτε χρειάζεται.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, από τη ΔΔΕ, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), έχει ετοιμαστεί ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί (διευθυντές/ντριες, βοηθοί διευθυντές/ντριες και δάσκαλοι/λες) Δημοτικής Εκπαίδευσης να εκφράσουν τις απόψεις τους για την εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας/Επάρκειας. Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρωθεί το εργαλείο από όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε τα δεδομένα που θα προκύψουν από την ανατροφοδότηση, να μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα για σκοπούς βελτίωσης στην εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας/Επάρκειας.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει την περίοδο από 23 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2018. Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι απλή, ανώνυμη και απαιτεί χρόνο που δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος στον οποίο φιλοξενείται το εργαλείο είναι ο εξής: https://www.surveymonkey.com/r/CMNNLJT.

Η συμβολή σας στην προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και ως εκ τούτου, παρακαλούμε να ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και να τους καλέσετε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

 

Εγκύκλιος

Ερωτηματολόγιο