Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει ότι έχει καταρτιστεί ο Κατάλογος/Μητρώο των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις για διδασκαλία στα σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για την περίοδο 2017-2018.

Άτομα που εργοδοτούνται στη Δημόσια Υπηρεσία ή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία θα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια για ιδιωτική απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 65 (2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων ή το άρθρο 54 (2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων αντίστοιχα, πριν από την ανάθεση του Σεμιναρίου.

Τέτοια άδεια μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άτομα του ιδιωτικού τομέα με τα απαιτούμενα προσόντα και εφόσον αυτό δεν θα επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων του δημόσιου υπαλλήλου/εκπαιδευτικού.

Η άδεια θα πρέπει να παρουσιαστεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πριν από την ανάθεση σεμιναρίων.

 

Αποτελέσματα