Σε συνέχεια του Διαγωνισμού με αριθμό Π.Ι. 09/2017 για αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτών για διδασκαλία στα Σεμινάρια Σχολικής Βάσης και στα Σεμινάρια για Γονείς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κατά την περίοδο 2017 - 2018, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει ότι έχει καταρτιστεί ο Κατάλογος/Μητρώο των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι έχουν καταταγεί με σειρά, ανάλογα με την αθροιστική βαθμολογία ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, η ανάθεση θα γίνει στον πρώτο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο ανά θεματική ενότητα.

Άτομα που εργοδοτούνται στη Δημόσια Υπηρεσία ή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία θα πρέπει να εξασφαλίζουν άδεια, πριν την ανάθεση του Σεμιναρίου, για ιδιωτική απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 65 (2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων ή το άρθρο 54 (2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων αντίστοιχα. Τέτοια άδεια μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άτομα του ιδιωτικού τομέα με τα απαιτούμενα προσόντα και εφόσον αυτό δεν θα επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων του δημόσιου υπαλλήλου/εκπαιδευτικού. Η άδεια θα πρέπει να παρουσιάζεται πριν την ανάθεση σεμιναρίων.

 

Ανακοίνωση

Αποτελέσματα