Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραλάβουν σε έντυπη μορφή:

  1. Τον Οδηγό Διαχείρισης της Κοινωνικοπολιτισμικής Ετερότητας στο σχολείο: Ο Οδηγός αποτελείται από οκτώ κείμενα που στοχεύουν στην κατανόηση όρων που σχετίζονται με την ένταξη και την εκπαίδευση παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία. Τα περισσότερα κείμενα αναπτύσσονται με πυρήνα τη γλωσσική ετερότητα, εφόσον το ζήτημα της γλώσσας είναι κυρίαρχο στη συζήτηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη.
  1. Τον Οδηγό για Γονείς – Διαμεσολαβητές: Ο Οδηγός αυτός περιλαμβάνει ιδέες και κατευθύνσεις για τη συνεργασία ενός γονέα με μεταναστευτική βιογραφία ο/η οποίος/οποία συνεργάζεται με το σχολείο και λειτουργεί ως διαμεσολαβητής/τρια. Στο Μέρος Β’ περιλαμβάνονται βασικά έντυπα που αφορούν στη λειτουργία των δημόσιων σχολείων και κατάλογοι βασικών όρων που χρησιμοποιούνται σε κύρια μαθήματα (Ελληνικά, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες) στο σχολείο στα Αραβικά, Ρωσικά, Γεωργιανά και Ουκρανικά.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα και με προηγούμενη εγκύκλιο (Αρ. Φακ. Π.Ι. 3.1.05.2., ημ. 20 Ιουνίου 2018), όλα τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης θα παραλάβουν τη σειρά «Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας» σε έντυπη μορφή. Η σειρά αποτελείται από:

  1. Βιβλίο με τίτλο: Οργάνωση Ενοτήτων – Σχέδια Μαθημάτων
  2. Βιβλίο με τίτλο: Φύλλα εργασίας: Βιβλίο 1
  3. Βιβλίο με τίτλο: Φύλλα εργασίας: Βιβλίο 2
  4. Σειρά 17 πακέτων καρτών (flashcards) (ένα πακέτο για κάθε ενότητα)

Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας αναμένεται να αξιοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν να διδάξουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία τα οποία θα βρίσκονται στο επίπεδο Α1 (αρχάριοι) σύμφωνα με το Κ.Ε.Π.Α. (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες).

Σημειώνεται ότι και οι τρεις Οδηγοί, έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των Δράσεων 2, 3 και 4 του Προγράμματος «Μέτρα για βελτίωση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο», το οποίο συντόνισε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όλοι οι Οδηγοί είναι διαθέσιμοι και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος https://mefesi.pi.ac.cy, στον σύνδεσμο «Οδηγοί». Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι δυνατή και χρησιμοποιώντας το εικονίδιο του Προγράμματος στην κεντρική ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy).

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την καταχώριση των Οδηγών στα μητρώα περιουσίας της βιβλιοθήκης του σχολείου σας και την αξιοποίησή τους από το προσωπικό του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος