Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

 Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching
 

Στάδια Προγράμματος

Το πρόγραμμα PROFLEC έχει διάρκεια δύο ετών (2012-2014), απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ηγέτες (διευθυντές) όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα στάδια.

ΣΤΑΔΙΑ PROFLEC

 Στάδιο Α

 • Μελέτη Εθνικών Πλαισίων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών ηγετών

 • Ετοιμασία ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμπλήρωσης διαγνωστικού εργαλείου αυτοαντίληψης

 • Μετάφραση και προσαρμογή ερωτημάτων και κλιμάκων

 Στάδιο Β

 • Οριστικοποίηση ηλεκτρονικού διαγνωστικού εργαλείου αυτοαντίληψης

 • Οριστικοποίηση περιεχομένου προσωπικών εκθέσεων ανατροφοδότησης συμμετεχόντων

 • Ετοιμασία «Οδηγού Ομαδικής Συμβουλευτικής Καθοδήγησης»

 Στάδιο Γ

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση συμβούλων καθοδηγητών

 • Συμπλήρωση ηλεκτρονικού διαγνωστικού εργαλείου αυτοαντίληψης

 • Αποστολή εκθέσεων ανατροφοδότησης

 • Ημερίδα επιμόρφωσης

 • Ομαδικές συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης

 Στάδιο Γ

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση συμβούλων καθοδηγητών

 • Συμπλήρωση ηλεκτρονικού διαγνωστικού εργαλείου αυτοαντίληψης

 • Αποστολή εκθέσεων ανατροφοδότησης

 • Ημερίδα επιμόρφωσης

 • Ομαδικές συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης

 

Διαγνωστικό εργαλείο αυτοαντίληψης

Το εργαλείο περιλαμβάνει διάφορες κλίμακες οι οποίες σχετίζονται με τις πλέον σημαντικές πτυχές του ρόλου ενός ηγέτη. Συγκεκριμένα, το εργαλείο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής κλίμακες αυτοαντίληψης: αυτεπάρκεια, άγχος, παρακίνηση, ηγετικές συμπεριφορές, ηγετικές δεξιότητες και ικανότητες, καινοτομίες και αλλαγή, ομαδικότητα κ.ά. Για την συμπλήρωση του διαγνωστικού εργαλείου θα αποσταλούν στον κάθε συμμετέχοντα ένας κωδικός χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης, οι οποίοι θα είναι προσωπικοί και απόρρητοι.

 

Έκθεση ανατροφοδότησης και αποτελεσμάτων

Η Έκθεση ανατροφοδότησης και αποτελεσμάτων δημιουργείται αυτόματα στη βάση των απαντήσεών του κάθε συμμετέχοντα, είναι προσωπική και σε αυτήν δε θα έχει κανείς άλλος πρόσβαση παρά μόνο ο/η άμεσα ενδιαφερόμενος/η. Με βάση την έκθεση ανατροφοδότησης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναγνωρίσουν τις προσωπικές δυνατότητες και προοπτικές τους, σε σχέση με τις πτυχές που εξετάζονται στο εργαλείο.

 

Ομαδικές συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και Επιμορφωτική Ημερίδα

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε επιμορφωτική ημερίδα. Κατά την ημερίδα αυτή θα επεξηγηθεί το θεωρητικό πλαισίου του Προγράμματος. Τελικός στόχος της ημερίδας είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στον εντοπισμών τρόπων βελτίωσης των πρακτικών που εφαρμόζουν στη σχολική τους μονάδα.

Μέρος των ατόμων που θα συμπληρώσουν το διαγνωστικό εργαλείο αυτοαντίληψης, θα κληθεί να λάβει μέρος σε συναντήσεις ομαδικής συμβουλευτικής καθοδήγησης (group coaching). Η συμμετοχή στις συναντήσεις αυτές είναι εθελοντική. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια καταρτισμένων καθοδηγητών, θα χρησιμοποιήσουν την έκθεση ανατροφοδότησης για ως βάση για ετοιμασία και εφαρμογή προσωπικών σχεδίων επαγγελματικής ανάπτυξης.

New Page 1